Sunday

مردم ایران علیه جهل و دست درازی " حضور" دارند

دوستان

از سفر لس آنجلس بازگشتم. چه دیداری بود و چه حضوری. پیمانم با مردمم محکم تر و نیرویم دو چندان در ستیز با جماعت طبل تو خالی نمای دست دراز.

چه دیدار هفت اکتبر در ویرجینیا چه این بزرگداشت در شهر لس آنجلس تصویر گویای مردم ایران است. در برابر جماعتی که پر سر و صدا و دلبسته هو و جنجالند و در این میان بر طبل تو خالی خود سخت مشغول کوبیدن ، جمعی " حضور" دارند آگاه و نمایانگر نیروی حاضر در جامعه ای به تنگ آمده از بلای جهل که سخت با زهر " دست درازی" آشنا گشته و از آن منزجر.

بزرگداشت " سیرجانی" در نه دسامبر دو هزار و هفت در شهر لس آنجلس به تلاش فصلنامۀ ره آورد، انتشارات کتاب سایه و انتشارات کتاب گویا برگزار گردید. اما تمامی نیرو در " حضور مردمی آگاه" رقم خورد و به تلاش تک تک این جمع این مهم انجام پذیرفت.

از نازنین فیلم سازی که از فرانسه آمده بودند تا حضور بانو فرازمند عزیز. از حضور دکتر یارشاطر تا سخنان دکتر محمود عنایت. از وجود آشنای فریدون فرح اندوز تا حضور و مدیریت بانو هما سرشار. از حضور حسن خیاط باشی تا شیفتۀ " یار دبستانی". از حضور زن و مرد، جوان و پیر همه و همه برای نشان دادن آن صدای آشنای مهر به شناسایی ستونهای ادب و فرهنگ آزادی سرزمینی که هر چند مکان آنها را دور نشان می دهد، در عمل چنان زادۀ وفای به آن خوبی اند که مرز زمان و مکان را درنوردیده اند.

برنامۀ یکشنبه نه دسامبر چهار ساعت بی هیچ وقفه ای ادامه یافت و تنها با مهربانی و " حضور" بزنگاه " مردم" رقم خورد. بار نگاههای پر از مهر و همراهی سرمایۀ واقعی است که به آن بایست افتخار نمود. دوستان، وجودم اگر ارزشی داشته باشد برای مهر این نگاهبانان هویت انسانی . اگر تاج سری باشد این است و جز این نیست. پیمانم با مردم سرزمینم محکم تر از پیش و غیر قابل ترک برداشتن خواهد بود. مردمی که در حق جویی؛ حق خواهی و حق شناسی آن هم در این بزنگاه عربده جویی ها و ماتم سرای لگد مال گشته دراز دستان ، ذره ای آری ذره ای کوتاه نیامدند و خود را درست در بزنگاه " حضور " نشان می دهند.امیدم محکم است و ارج این گنجینۀ واقعی را دو چندان می دانم.

از این مردم ام برای آنان و جز اینان چیزکی هم نخواهم بود.

یکشنبه 25 آذر ماه هشتاد و شش
این گزارش کوتاه را دوست جوانی از تهران، در روز بعد از این دیدار: ده دسامبر دو هزار وهفت تهیه نمود . درسی باشد برای بودجه به ولخرجی هزینه گشته تلویزیون و رادیوی صدای آمریکا ( بخش فارسی) و البته هشداری به شنوندگان برنامه های تلویزیون ها که چقدر از مردم و انعکاس به موقع رخ دادها به دور هستند و سرگرم " باند بازی" های البته مهم! خودشان.