Wednesday

کدام منافع ملی ! لچک صد تکۀ مصلحت نظام ! به چه روزت انداخته است

وقتی این مصلحت! بچربد چه روزنامه نگار زندانی سابق ردیف می شوند و البته وکیل زندانی سابق نیز هم! بیله دیگ بیله چغندر

جمع کن این بساط دغل را! البته که منظور ایشان از منافع ملی حفظ مصلحت همان نا نظامی است که بیست و هشت سال تطاول بر مردم ایران را رقم زده است.

قطار گوساله های سامری به راه افتاده اند اما دیگر این حنا رنگی ندارد.

. آقا ، جناب؛ زرافشان! محجبه گشته آن هم با این لچک صد تکه مصلحت نظام .

سایۀ سیرجانی
آذر هشتاد و شش
من و پالتاك: شاهكار تازه زرافشان........ چه احساس بدى است وقتى سالها از يك نفر چهره انقلابى و مترقى تصوير كرديم كه امروز همو برويمان آور شده است ..... از بت سازى ها پرهيز كنيم .... هيچ كس به صرف زندان رفتن محق نيست..... هيچ كس بصرف اختلافش با جمهورى اسلامى محق نيست كه هر چه ميگويد درست باشد.....ديگر اين بت ها را نسازيم تا زير آوارشان كه دير يا زود برويمان خواهند ريخت كمتر صدمه ببينيم.
ناصر زرافشان: به خاطر در خطر بودن امنیت داخلی و منافع ملی، هیچ فردی از جمله خانواده ها به غیر از من مصاحبه نکنند
زرافشان که خود را وکیل دانشجویان دربند می نامد، به مادران و پدران این دانشجویان که در این چند روز با برخی از رسانه ها مصاحبه هایی انجام داده بودند توصیه کردند دیگر این عمل را انجام ندهند....