Wednesday

منبری در دست ریاکاران ! رادیویی بنام فردا

یاد مثل : بیله دیگ بیله چغندر میافتی. رادیو فردا شده منبر ریاکارانی که با علم اصلاحات و پیدا کردن عوامل خودسر آبرو و اعتبار برای جمهوری اسلامی می تراشیدند. به خبر منتشر شده در این رسانه در خدمت خاتمی چیان نگاه کنید
افشای تلاش عوامل خودسر برای پرونده سازی علیه فعالان سیاسی در دادگاه پرونده یک روزنامه نگار: مصاحبه با امیرحسین موحدی [ ساعت پيش ۴:۲۶ ] یک روزنامه نگار و فعال سیاسی که به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم است، در مصاحبه با رادیو فردا از تحولات مثبتی درباره روند رسیدگی به پرونده اش می گوید. امیرحسین موحدی که سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و پس از یک ماه در آذرماه به قید وثیقه از زندان آزاد شد، با اشاره به شهادت فردی به نام جعفر خزائی در جلسه پیشین دادگاهش دایر بر تلاش عوامل خودسر برای پرونده سازی علیه فعالان سیاسی و عملکرد مثبت قاضی، نسبت به ادامه روند بررسی پرونده ابراز خوشبینی می کند. آقای موحدی می گوید: مهمترین نتیجه این افشاگری در دادگاه موجب شد قاضی محترم پرونده که به خوبی به موضوع دقت می کرد به موضوعات، ضمن خودداری از انشای سریع حکم، دستور دهد بررسی های لازم شود، پرونده سازان خودسر به جلسات دادگاه احضار شوند و به این ترتیب جلسات آتی دادگاه های انقلاب در منطقه اردبیل درباره پرونده من، روشنگر بسیاری از شگردهای خودسرها برای هموار ساختن راه سرکوب مخالفین خواهد شد؛ اگر روال عادی دادگاه را بر هم نزنند. تارا عاطفي (rm) صدا (wma) صدا [ 2:41 mins ]

جالب است! همین چند روز پیش همین شخص شخیص امیرحسین خان موحدی در تماس تلفنی از ایران با برنامه رادیو صدای ایران در لس آنجلس که ماه هاست بازیگر و مبلغ طرح رفراندوم حسین باقرزاده و سازگارا و اکبر گنجی بوده ، مدعی پرچم جدیدی برای سرزمین ما شد. روبان سبز و سرخ و سفیدی که نه اثری از شیر و خورشید دارد نه نا و توانی در مبارزه. این روزها اینها به شوق سوار شدن بر حرکت مردم؛ سعی در راهبرد هدف خود و تصنعی ساختن هر چه که بر آن دست می گذارند هستند. اگر وقتی اضافه داشتید به روش رساندن هدف این شخص شخیص در برنامه شنبه دوازده فروردین به سوی ایران رادیو البته صدای ایران! توجه فرمایید.
یکشبه هم زندانیان سیاسی نامه نوشتند، هم فورا رفراندوم چیان کذا در بوق و کرنا کردند که آری چه نشسته اید این چپیه را بایست با نمود ملی! آنهم روبان! آنهم این رنگ به مبارزه طلبید و با این کار نشان داد آن اتحاد میان البته صد البته حزب نامیده شدگانی چون حزب مشروطه و جبهه ملی! را. دست درازی را انجام می دهند و به نام زندانی هم انجام می دهند! آخر اینها بایست صاحب همه چیز باشند.
آقایان زحمت می کشید. دستتان کوتاه از این همه موج سواری. اما این میان " آن که رادیو فردا را اینگونه منبری ساخت" چه بودجه ای را هدر می دهد. می دانم که اگر سیاستمداران امریکایی هشیار بودند این چنین دامی چیده نمی شد که زمانی نیز به برچیدنش نیرو نهاد... آقایان رادیو فردایی حقه " عوامل خودسر" در گوشتان جیغ ریا نمی کشد؟ کل سیستم جمهوری اسلامی عوامل خودسرند در مقابل حقوق مردم ایران. همین منبر را کم داشتند که شما نیز فراهمش نموده اید. دریغ از هر سهم بودجه ای که در دستگاهی این چنین به هدر رفته است. دو سال کافی نبود؟