Thursday

گرد و خاکی تکراری بدست داربستان قدرت


برنامۀ در حال اجرای اطلاعات جمهوری اسلامی

وقتی می گویی نسل تازه ای قد علم کرده، پروژه جوان نمایی را آغاز می کنند تا مبادا عقب بیافتند.

وقتی صدای مخالفان اوج می گیرد تا مردم را بر این نا نظام برخیزاند، از بازوهای اطلاعاتی صادراتی کمک
می گیرند تا با دزدی کلام مخالفان خود متکلم وحده شوند تا اگر در آخر خط هم مشت رسوای بی هویتی شان آشکار شد اقلا به حقانیّت سخن مخالفان لطمه ای زده باشند؛ وصدای مخالفین با سیستم آلوده ای به نام جمهوری اسلامی را با حربۀ مخالف نمایانی صادراتی خفه گردانند..

از این رو این حکایت امروزین ماست. وقتی شخصی با نام غیر واقعی " مجید صادقی" ظهور می کند ، تکرار بازی و برنامه ای زشت است که تاکنون ادامه یافته دوره ای توسط بهنود و نوری زاده ها، دوره ای توسطه ذاکری ها و امیرابراهیمی ها و دوره ای توسط فخرآورها...

و چه وسیله ای بهتر از همین تلویزیون های مردم احمق نما و در فراموشی نگاه دارنده . اصلا اینان انگاری ظاهر شده اند که در بزنگاه حرکت مردم را به بیراهه بکشانند و البته دست بسته در قدرت نامردمان سپارند.


این را هشدار و بیدار باشی بدانیم به مخالفین جمهوری اسلامی که بایستی در همین مکان و اینک تعیین خطوط خویش را از چنین دست درازی رسانه نامان روشن نمایند. تلویزیونی که شعار " مخالفت با جمهوری اسلامی" را به زبان تکرار می کند و در عمل به امامزاده تراشی و تحمیق مردم با معرکه گیری های کذایی مشغول است با آوردن نمایندۀ آشکار جمهوری اسلامی چون " جلیل مرتضوی" و در مقابلش آن هم برای فریب مردم: شعار دهنده ای که در زبان جستارهایی از گفتار مخالفین را بیان می دارد و در عمل هویت و بودنش مأموریتی است از دستگاه اطلاعات: تنها یک راه دنبال می کند و بس : احمق فرض کردن مردم و خفه نمودن مخالفان سی سالۀ جمهوری اسلامی را.


سایۀ سعیدی سیرجانی
فروردین 1387