Sunday

من ایرانی ام ایستاده در برابر جمهوری اسلامی تا ایران و جهان از آفت این تروریست در امان بماند

تنها از یک بابت خوشحالم که پدر و دوستان او نیستند که این جماعت یا مفت خور کیسه لیس جاخوش کرده در لس آنجلس را هنوز، آری هنوز پس از این همه بیداد جمهوری اسلامی ببینند که با چه پستی به نفس کشیدنی این چنین ادامه می دهند.

دوربین های جمهوری اسلامی در همین خاک لس آنجلس هستند تا مبادا " مرگ بر جمهوری اسلامی" فریاد شود و شیر و خورشید ایران و ایرانی افراشته گردد.

روزی که این جماعت آمدند به تلاش زخمی کردن این شیر و شکستن این شمشیر و غروب این خورشید آمدند. تا همه جیز " خلاف " روح ایران و آزادی را به تقلب و ریا علم کنند.

ایران و ایرانی در دل آزادگان همواره زنده است. همواره و به کوری این همه ریا کاران صادراتی و نون به نرخ روز خور لس آنجلسی.